Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 2 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego Dziecka, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz podczas wizyty w gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest Dorota Martuś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

SPECJALISTYCZNY GABINET LOGOPEDYCZNY – NEUROLOGOPEDA DOROTA MARTUŚ

Adres: ul. Krzyżaki H, 32-700 Bochnia
nr tel.: 602 365 595, e-mail: kontakt@logopeda-bochnia.pl

 1. Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, zostały wdrożone m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 2. W Gabinecie Logopedycznym przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o wieku Dziecka, stanie zdrowia, o odbytych terapiach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie wizyty.
 3. W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojego Dziecka, będziesz informowana/y o podstawie i celu gromadzenia takich danych.
 4. Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego Dziecka podawane przed lub w trakcie wykonania usługi, w szczególności dane związane ze zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Gabinecie Logopedycznym. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
 6. Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego Dziecka podawane w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 6 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez nasz gabinet a wyraźnie zawartych w treści zgody, którą otrzymasz do podpisania. Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

 1. Twoje dane i dane Twojego Dziecka nie będą udostępniane do państw trzecich.
 2.  Masz prawo dostępu do treści swoich danych i danych Twojego Dziecka, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych i danych Twojego Dziecka jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
  przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem. Twoje dane i dane Twojego Dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
mgr Dorota Martuś

Neurologopeda
Oliofrenopedagog
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Adres:

32-700 Bochnia
ul. Krzyżaki 10h

Kontakt:

tel. 602 365 595
e-mail: kontakt@logopeda-bochnia.pl

Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny - Dorota Martuś 2019© Projekt i realizacja IdeaNOW